«مجموعه نشست های فیلم کوتاه»
با همکاری مجله سینماتوگراف

نشست اول
فیلم کوتاه چیست؟
شناخت مدیوم، ساختار و انواع فیلم کوتاه

با حضور:
هادی علی پناه

روزنامه نگار و منتقد فیلم
موسس و سردبیر وبسایت تخصصی فیلم کوتاه «فیدان»
موسس و مدیر مسئول مجله اینترنتی «ایستار»

جمعه 25 تیر
ساعت 21
در پلتفرم اسکایپ

لینک نشست در کانال تلگرام و بیو اینستاگرام قابل دسترس است.
ورود برای عموم آزاد است.

https://join.skype.com/ImfsBuC1mn9Q