شماره اول دوره چهارم سینماتوگراف منتشر شد

شماره اول دوره چهارم نشریه دانشجویی سینماتوگراف منتشر شد. در ادامه سخن سردبیر این دوره از نشریه آمده است.

پیش بردن نشریه خاصه اگر صفت دانشجویی را همراه خود داشته‌باشد سختی‌ها و مشکلاتی دارد عیان بر هرکسی که اندکی در این حوزه فعالیت کرده. مشکلات ما در این شماره اما محدود به همین‌ها نبود و تیم سینماتوگراف نیز همانند هر اتفاق و کنش دیگری در دو سال اخیر مجبور به برخورد با جهانی بود متفاوت از آنچه پیش‌تر می‌شناختیم. جهانی آمیخته به محدودیت‌ها و بشری که بیش از هر زمان از دیگری ترس داشت و ارتباط را حرکتی خطرناک می‌دانست.

همه‌ی این‌ها را نگفتم که در نتیجه‌اش ناراضی باشم از روند و نتیجه؛ بلکه عکس‌اش قصدم بوده. این کار گروهی در زمانه‌ای که «گروه» از مهجور ترین لغات این کره بود، فارغ از این‌که نتیجه‌ی آن خوب از کار درآمده یا بد، گامی بود برای بیرون زدن از منطقه‌ی امن‌مان و معاشرت کردن با دیگری. آن‌چه ذکرش رفت آنگاه مهم‌تر می‌شود که اشاره کنم بخش بزرگی از تیم سینماتوگراف را دانشجوهای ورودی 99 تشکیل داده‌اند. دانشجویانی که هرگز آن‌طور که مرسوم است در دانشگاه «حضور» نداشته‌اند و حتی تا به امروز دانشگاه برایشان مکانی غریب است. در این شرایط، مکان موضوع مشترک تمام بحث‌ها و بهانه‌ای برای گسترش این حلقه بود. بحث‌هایی که نتیجه‌شان شد شماره یک دوره جدید سینماتوگراف: مکان سینما.

نشریه سینماتوگراف، شماره اول دوره چهارم، را از اینجا دانلود کنید.