مطالب توسط انجمن علمی سینما

سینماتوگراف چگونه متولد شد؟

سینماتوگراف چگونه متولد شد؟ پاسخ این پرسش در کتب تاریخ سینما موجود است اما سینماتوگراف «دانشگاه هنر» چگونه متولد شد؟ در دومین هفته حضورم در دانشگاه و در شرایطی که هنوز تکلیف خوابگاهم مشخص نبود(شبها در نمازخانه می خوابیدم) به معاونت فرهنگی رفتم و درخواست مجوز انتشار یک نشریه علمی سینما را به مدیریت وقت […]