شماره اول دوره چهارم سینماتوگراف منتشر شد

شماره اول دوره چهارم نشریه دانشجویی سینماتوگراف منتشر شد. در ادام…

سینماتوگراف چگونه متولد شد؟

سینماتوگراف چگونه متولد شد؟ پاسخ این پرسش در کتب تاریخ سینما…